CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
Đóng
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016-2017


CAO HỌC

+ Đề cương chi tiết học phần - Công nghệ vi sinh hiện đại 1.2017
+ Đề cương chi tiết học phần - Công nghệ sinh học thực phẩm
+ Đề cương chi tiết học phần - Kỹ thuật phân tích chẩn đoán phân tử 
+ Đề cương chi tiết học phần - Sinh học phân tử tế bào
Bioprocess Engineering SyllabusĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

+ Đề cương chi tiết học phần - Công nghệ lên men 57C.SH
+ Đề cương chi tiết học phần - Công nghệ lên men 55SH
+ Đề cương chi tiết học phần - Tin sinh học 57C.SH
+ Đề cương chi tiết học phần - Marketing sản phẩm CNSH - 56SH+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

CAO HỌC

Chuong trinh chi tiet hoc phan-Ky thuat phan tich chan doan phan tu

Chuong trinh chi tiet hoc phan-Sinh hoc phan tu te baoĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

CTGDHP - Cong nghe sinh hoc thuc vat - THUC HANH
CTGDHP - Cong nghe sinh hoc thuc vat - LY THUYET
CTGDHP - Cong nghe gen 55sh
CTGDHP - Cong nghe vi sinh 55sh
CTGDHP - CN Len men 56C.SH
CTGDHP - CNSX khang sinh va Vitamin 54CNSH
CTGDHP - Marketing san pham CNSH 56C.SH
CTGDHP - Virus hoc 54CNSH
CTGDHP - Ky thuat san xuat rau an toan
CTGDHP - CNSH trong bao quan va CBTP
CTGDHP - CNSH Moi truong 2016
CTGDHP - Thuc tap nganh nghe CNSH
CTGDHP - CN Protein, Enzyme - CĐ
CTGDHP - Ung dung CNSH trong TP


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

CAO HỌC

CTGDHP - Công nghệ vi sinh hiện đại


ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

CTGDHP - Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào
CTGDHP - Ứng dụng CNSH trong TP - 56C.TP2
CTGDHP - Ứng dụng CNSH trong TP - 56C.TP3
CTGDHP - Tin sinh học - 56C.CNSH
CTGDHP - CN Enzyme
CTGDHP - Công nghệ probiotic 54CNSH
CTGDHP - Tế bào học - 56C.SH
CTGDHP - Tế bào học - 56SH1, 56SH2
CTGDHP - Ứng dụng CNSH trong TP - 56C.TP1
CTGDHP - Công nghệ lên men - 54CNSH
CTGDHP - Marketing sản phẩm công nghệ sinh học
CTGDHP - Polime sinh hoc

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++