ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Đóng


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019
(Bắt đầu chương trình từ ngày 10/9/2018)


* CÁC HỌC PHẦN CỦA CÁC LỚP ĐẠI HỌC++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
(Bắt đầu chương trình từ ngày 05/3/2018)


* CÁC HỌC PHẦN CỦA CÁC LỚP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018


CÁC HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC

Công nghệ vi sinh hiện đại
+ Kỹ thuật phân tích chẩn đoán phân tử

CÁC HỌC PHẦN CỦA CÁC LỚP ĐẠI HỌC

+ Polymer sinh học biển
Công nghệ lên men
Thực hành Công nghệ lên men
Marketing sản phẩm công nghệ sinh học
Thực hành kỹ thuật trồng nấm (CĐ)
Thực hành kỹ thuật trồng nấm (ĐH)
Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
Kỹ thuật trồng nấm (CĐ)
+ Kỹ thuật trồng nấm (ĐH)
+ Công nghệ probiotic
Công nghệ sinh học biển
Nhập môn công nghệ sinh học
+ Công nghệ protein enzyme
+Thực hành công nghệ protein enzyme
Công nghệ sinh học môi trường (CNSH)
Công nghệ sinh học trong bảo quản chế biến thực phẩm
Ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm
+ Kỹ thuật trồng nấm (CĐ)
+ Thực hành Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật