Học kỳ 2 - Năm học: 2017-2018
Đóng
Trình độ Thạc sĩ

DCCTHP_Sinh thai va BDKH_DTB_SH2017.doc


Trình độ Đại học
1 DCCTHP Da dang sinh hoc 57CNSH_Dang Thuy Binh.doc
2 DCCTHP Da dang sinh hoc 58CNSH_Dang Thuy Binh.doc
3 DCCTHP Hoa sinh hoc NTTS_Nguyen Thị Chính.doc
4 DCCTHP Hoa sinh moi truong 2017_Pham Thu Thuy.doc
5 DCCTHP Phan tich vi sinh thuc pham 57CSH_Le Nha Uyen.docx
6 DCCTHP Sinh hoc. phan tu_58CNSH_Nguyen Van Duy.doc
7 DCCTHP Te bao hoc 59SH_Khuc Thi An.doc
8 DCCTHP Thuc hanh Da dang sinh hoc 58CNSH_Dang Thuy Binh.doc
9 DCCTHP Thuc hanh phan tich vi sinh thuc pham 57CSH_Le Nha Uyen.docx
10 DCCTHP Thuc hanh sinh hoc dai cuong 59CBTS_Khuc Thi An.doc
11 DCCTHP Thuc hanh sinh hoc phan tu_Nguyen thi chinh_8CNSH.doc
12 DCCTHP Thuc hanh Te bao hoc 59SH_Khuc Thi An.doc
13 DCCTHP Thuc hanh Vi sinh moi truong 58CNMT TH_Pham Thi Lan.doc
14 DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat thuc pham_Nguyen Thi Thanh Hai.doc
15 DCCTHP Thuc hanh Vi sinh vat ung dung trong NTTS 58NT1, 58NT2, 58CNT_Pham Thi Lan.doc
16 DCCTHP Vi sinh moi truong 57CSH_Le Nha Uyen.docx
17 DCCTHP Vi sinh thuc pham 58STH_Le Nha Uyen.docx
18 DCCTHP Vi sinh thuc pham Nguyen Thi Thanh Hai.doc
19 DCCTHP_Sinh hoc dai cuong_Van Hong Cam.doc
20 DCCTHP_Vi sinh moi truong 8CNMT_Nguyen Van Duy.doc
21 DCCTHP Sinh hoc dai cuong 2016.doc
22 DCCTHP Sinh hoc dai cuong 2016.doc
23 DCCTHP Sinh hoc dai cuong_ 20_18.doc
24 DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat ung dung trong NTTS 2016_Quyen-2.doc
25 DCCTHP Vi sinh vat hoc ung du_ng trong NTTS.doc
26 DCHP Thuc hanh vi sinh vat ung dung trong NTTS 2016_Quyen-2.doc
27 DCCTHP xet nghiem benh bang kt vi sinh_Van Hong Cam _ 7CSH.doc
28 DCCTHP thuc hanh xet nghiem benh bang kt vi sinh_Van Hong Cam _ 7CSH.doc
29 DCHP Thuc hanh hoa sinh kỳ II 2017 - 2018 Mai.doc
30 DCCTHP Tin sinh hoc 57SH 2017-2018
31 DCCTHP Thuc hanh Tin sinh hoc 57SH
  
Học kỳ 1 - Năm học: 2017-2018
Đóng

1. DCCTHP_Sinh hoc dai cuong_Van Hong Cam_58TP123.doc
2. DCCTHP Thuc hanh sinh hoc dai cuong _ Van Hong Cam.doc
4. DCCTHP Thuc hanh sinh hoc dai cương_Khuc Thi An.doc
5. DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat ung dung trong NTTS_Pham Thi Lan_58NT1, 58NT2, 58CNT.doc
6. DCCTHP Di truyen hoc_Le Nha Uyen_58CNSH.docx
7. DCCTHP Hoa sinh hoc NTTS_Nguyen Thi Nga.doc
8. DCCTHP Hoa sinh hoc thuc pham_Nguyen Cong Minh.doc
9. DCCTHP Hoa sinh hoc thuc pham_Pham Thu Thuy.doc
10. DCCTHP Hoa sinh hoc_Pham Thu Thuy_58CNSH.doc
11. DCCTHP Hoa sinh moi truong_Pham Thu Thuy_58CMT.doc
12. DCCTHP Sinh hoc dai cuong_Vu Dang Ha Quyen.doc
13. DCCTHP Sinh ly thuc vat_Khuc Thi An.doc
14. DCCTHP Thuc hanh hoa sinh thuc pham_Mai_Uyen_Phuong.doc
15. DCCTHP Thuc hanh mien dich hoc_Nguyen Thi Kim Cuc_57CNSH.doc
16. DCCTHP Thuc hanh Sinh hoc dai cuong_Pham Thi Lan.doc
17. DCCTHP Thuc hanh sinh hoc dai cuong_Vu Dang Ha Quyen.doc
18. DCCTHP Thuc hanh sinh hoc phan tu_Phạm Thu Thuy_7CNSH.doc
19. DCCTHP Thuc hanh vi sinh môi trường_Pham Thi Lan_58CMT.doc
20. DCCTHP Thuc hanh vi sinh thuc pham_Nguyen Thi Thanh Hai_58TP123.doc
21. DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat hoc_Pham Thi Lan.doc
22. DCCTHP Thuc hanh vi sinh vat ung dung trong NTTS_Vu Dang Ha Quyen.doc
23. DCCTHP Vi sinh moi truong_Le Nha Uyen_8CMT.doc
24. DCCTHP Vi sinh thuc pham_Le Nha Uyen_58CTP.doc
25. DCHP Thuc hanh nguyen tac phan loai sinh vat 2017.doc
26. DCCTHP Vi sinh vat hoc ung dung trong NTTS_Vu Dang Ha Quyen.doc
27. DCCTHP Vi sinh vat hoc_Nguyen Thi Kim Cuc_58CNSH.docx
29. DCCTHP Vi sinh vat ung dung trong NTTS_Tran Vy Hich_8CNT.doc
30. DCCTHP Vi sinh vat ung dung trong NTTS_Tran Vy Hich_58NT1.doc
31. DCCTHP_Mien dich hoc_Tran Vy Hich_57CNSH.doc
32. DCCTHP_Sinh hoc phan tu_Dang Thuy Binh_57CNSH.doc
33.DCCTHP Hoa sinh hoc NTTS_Nguyen Thị Nga.doc
  
Học kỳ 1 - NH: 2015 - 2016
Đóng
Trình độ Thạc sĩ

CTGDHP_Hoa sinh nang cao BIO501 SH15.doc
CTGDHP_SH phân tử tế bào.doc
CTGDHP_Da dang sinh hoc_CNSH2015_NT.doc
CTGDHP_SH15.doc

Trình độ Đại học, Cao đẳng

CTGDHP_Te bao hoc_56SH1, 56SH2_Khuc Thi An.docx
CTGDH_Te bao hoc_56C.SH_Khuc Thi An.docx
CTGDHP_Sinh hoc dai cuong_cac nganh_Van Hong Cam.doc
CTGDHP_Xet nghiem benh bang ky thuat vi sinh_55C.SH_Van Hong Cam.doc
CTGDHP_Tin sinh hoc_56C.SH_Le Phuong Chung.doc
CTGDHP_An toan sinh hoc_55SH1 va 55SH2_Le Phuong Chung.doc
CTGDHP_Vi sinh vat hoc_56C.SH_Nguyen Thi Kim Cuc.doc
CTGDHP_Vi sinh vat hoc_56SH1_Nguyen Thi Kim Cuc.doc
CTGDHP_Vi sinh vat hoc_56SH2_Nguyen Thi Kim Cuc.doc
CTGDHP_Vi sinh moi truong_56C.MT_Nguyen Van Duy.doc
CTGDHP_Vi sinh thuc pham_56CCB, 56CTP1, 56CTP2, 56CTP3_Nguyen Thi Thanh Hai.doc
CTGDHP_Mien dich hoc 55SH1_Tran Vi Hich.doc
CTGDHP_Mien dich hoc 55SH2_Tran Vi Hich.doc
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham_56CTP3_Nguyen Cong Minh.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham_56CTP2_Nguyen Cong Minh.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham_56CCB_Nguyen Cong Minh.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham_56CTP1_Nguyen Cong Minh.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc_6CSH_Pham Thu Thuy.doc
CTGDHP_Hoa sinh moi truong_56CMT_Pham Thu Thuy.doc
CTGDHP_Hoa sinh thuc pham_6CBTS_Pham Thu Thuy.doc
CTGDHP_Di truyen hoc_56SH1,2_Le Nha Uyen.docx
CTGDHP_Vi sinh thuc pham_56CBTS_Le Nha Uyen.docx
CTGDHP_Te bao hoc_56SH1, 56SH2_Khuc Thi An.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham_56STH_Nguyen Thi Nga.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc_56NT1, 56NT2_Nguyen Thi Nga.doc
CTGDHP_Sinh hoc dai cuong_57NT1_Tran Thi Le Trang.doc
CTGDHP_Vi sinh thuc pham_56CBTS_Le Nha Uyen.docx
CTGDHP_Sinh hoc dai cuong_Vu Dang Ha Quyen.doc
CTGDHP Vi sinh vat ung dung trong NTTS_Vu Dang Ha Quyen.doc