Enter Title
Đóng

DOWNLOAD BIỂU MẪU 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Quy định về công tác NCKH trong sinh viên.

 

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1. Thông báo Thực hiện Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho học sinh, sinh viên hệ chính quy (582/TB-ĐHNT ngày 13/10/2010)