Danh mục đề tài, Bài báo đã xuất bản
Đóng

TÊN BÀI BÁO

TÁC GIẢ

TẠP CHÍ

NĂM

Nghiên cứu sự biến động di truyền của quần thể cá ngựa gai (Hippocampus spinosissimus) tại vùng biển Phú Quốc

Ngô Đăng Nghĩa, Đặng Thúy Bình

Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản

Số đặc biệt- 2009

Di truyền quần thể loài Conus textile Linnaeus, 1758 tại vùng biển Nam Trung Bộ, Việt nam

Đặng Thúy Bình, Trương Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Như Thường, Lê Thị Thu Hà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, Đại học Nha Trang

Số 4-2011

Nghiên cứu biến động di truyền quần thể cá ngựa ba chấm (Hippocampus trimaculatus) tại khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam

Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Vũ Đặng Hạ Quyên

Tạp chí Công Nghệ Sinh học

2011

Đặc điểm phân bố của ốc cối (Conus spp.) tại vịnh  Vân Phong Khánh Hòa

Đặng Thúy Bình, Bùi Vân Khánh, Nguyễn Thị Thu Nga

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, Đại học Nha Trang

Số 3-2011

Xây dựng cây phát sinh chủng loại phân tử của ốc cối Conus spp. ở vùng biển Nam Trung bộ Việt Nam

Phạm Thu Thủy, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Thu Thủy, Ngô Đăng Nghĩa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, Đại học Nha Trang
Số 3-2011

Mối quan hệ phát sinh loài của Trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển Nam và Trung Bộ, Việt nam

Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Thị Mai Anh
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Kỳ 1, tháng 10/2012
 Định danh một số loài ốc cối (Conus spp.) ở vùng biển Nam Trung Bộ Việt Nam dựa trên đặc điểm hình thái và di truyền
 Đặng Thúy Bình, Khúc Thị An, Nguyễn Thị Thúy Hà
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, Đại học Nha Trang
 Số 2-2012
 Phương thức dinh dưỡng của ốc cối (Conus spp.) và mối quan hệ tiến hóa
 Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Đào Thị Ngà
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, Đại học Nha Trang
 Số 03 -2012
 Phylogenetic relationships  of cone snail (Conus spp)  and association with feeding mode
 Binh Thuy Dang, Quyen Vu Dang Ha, Cam Hong Van
 Book abstract of International Fisheries Symposium
 2012
 Phylogeography of Tridacna crocea along the South and Central Coast of Vietnam
 Dang, B.T, Nguyen, T.A.T, Willette, A. D Carpenter, K., Stockwell, B.
 Pan-Pacific Advanced Studies Institute (PacASI) on Genomic Applications to Marine Science and Resource Management in South East Asia, Philippine
 7/2012
 Populations of the 3-spot seahorse (Hippocampus trimaculatus) from the South and Central coast of Vietnam
 Van, H.C., Dang, B.T.
 Pan-Pacific Advanced Studies Institute (PacASI) on Genomic Applications to Marine Science and Resource Management in South East Asia, Philippine
 7/2012
 Cấu tạo tuyến nọc độc và mối quan hệ với đặc điểm dinh dưỡng của 3 loài ốc cối Conus striatus, C. textileC. vexillum ở vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam
 Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Nguyễn Lương Hiểu Hòa
 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 Số 1-2013
 Nghiên cứu đa dạng di truyền cá ngựa đen (Hippocampus kuda Bleeker, 1852) tai hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên
 Hoàng Kim Quỳnh, Đặng Thúy Bình, Lê Phương Chung
 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp
 Số 2-2013
 Tách chiết và xác định α-conotoxin của một số loài ốc cối thu tại Vịnh Nha Trang
 Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Xuân Diệu
 Tuyển tập hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc, lần thứ IV
 06-07/06/2013
 Nghiên cứu di truyền quần thể của trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển Trung và Nam bộ, Việt Nam
 Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Châu Mỹ Linh
 Kỷ yếu Hội nghị CNSH toàn quốc phía Nam lần thứ III
 2013
 Quan hệ tiến hóa giữa cấu trúc α-conotoxin của ốc cối và phương thức dinh dưỡng
 Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Xuân Diệu
 Hội nghị khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc
 2013
 Phân lập và định danh vi khuẩn phát sáng gây bệnh trên cá ngựa đen (Hippocampus kuda)
 Văn Hồng Cầm, Phan Thị Thảo, Đặng Thúy Bình
 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 Số 23- 2013
 Đặc điểm sinh học sinh sản ốc cối (Conus striatus) ở vùng biển Khánh Hòa
 Đặng Thúy Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên
 Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản
 Số 1/2014
 Nghiên cứu di truyền quần thể của trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Việt Nam
 Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Châu Mỹ Linh
 Tạp chí Sinh học
 2014
 Nghiên cứu cấu tạo tuyến nọc độc và mô hình hóa cấu trúc không gian 3D bậc 3 của protein độc tố loài ốc cối Conus tessulatus
 Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình và Phan Dũng
 Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ
 Số chuyên đề (tập 1) - 2014
 Population genetics for marine resource conservation in Vietnam
 Đặng Thuý Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên, Trương Thị Oanh
 Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ 2 tại Hải Phòng
 2014
 Đăc điểm sinh học sinh sản ốc cối (Conus textile Linnaeus, 1758) ở vùng biển Khánh Hòa
 Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Đắc Kiên, Đặng Thúy Bình
 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 Số 9-2015
 Xác định chủng loại α-conotoxin của ba loài ốc cối ở Nha Trang dựa vào đa hình trình tự các peptit trong tuyến độc của chúng
 Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Xuân Diệu
 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 Số 17 -2015
 Vibriosis in Cultured Seahorse (Hippocampus spp.) in Khanh Hoa Province, Vietnam
 Dang Thuy Binh, Vu Dang Ha Quyen, Tran Quang Sang, Truong Thi Oanh
 International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries
 Volume 2, Issue 2, 2016
 Reproductive biology of the cone snaill (Conus spp.) From Khanh Hoa province, Vietnam
 Nguyen Thi Ha Trang, Ngueyn Dac Kien, Vu Dang Ha Quyen, Dang Thuy Binh
 International Journal of Aquatic Science
 2016