Bảo tồn GEN
Đóng
  
Dự án Quốc tế
Đóng
  
Website liên kết
Đóng

 


  
 
Đóng

Được thành lập năm 2018, với bề dày hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Viện CNSH&MT đã có nhiều công trình khoa học xuất bản trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viện Viện thường xuyên tham gia trình bày báo cáo tại các Hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế.