Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo v/v tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên
06/10/2016 2:58:03 CH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

VIỆN KH&CN KHAI THÁC THỦY SẢN

Số: /TB- VKH&CNKTTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

( V/v tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên)

 

Kính gửi:       Toàn thể Sinh viên thuộc Viện KH&CN Khai Thác Thủy sản

 

Theo quy định của Nhà trường trong việc giải quyết các thủ tục cho SV, Viện KH&CNKT Thủy sản thông báo đến các em SV về việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính, các loại giấy tờ xác nhận cho SV trong Viện kể từ ngày 01/10/2016 như sau:

 

  1. Nơi tiếp nhận: Văn phòng Viện KH&CNKT Thủy sản

    Người tiếp nhận: Cô Ngô Thị Thanh Thảo   - Thư ký văn phòng Viện

  2. Thời gian tiếp nhận thông tin:

    + Sáng: Từ 7 giờ 30 phút  đến 11giờ 30 phút

    + Chiều: Từ 13 giờ 30phút đến 17 giờ 00 phút

  3. Thời gian trả hồ sơ và giải quyết công việc:

Kết quả xác nhận được trả cho sinh viên trong thời hạn 01 ngày làm việc (trong giờ hành chính) kể từ ngày tiếp nhận giấy tờ xác nhận hợp lệ.

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Địa chỉ: Viện KH&CNKT Thủy sản - Trường ĐH Nha Trang - Số 09 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa

Email: thaontt@ntu.edu.vn.

ĐT: 0582 471 393.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng: TCHC, ĐT, KHCN, CTSV;

- Lưu VP.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Đức Phú