Đề cương chi tiết học phần
Đóng
Học kỳ I, 2019-2020

Quản lý Khai thác Thủy sản

Khai thác Thủy sản

Đăng kiểm và quản lý tàu cá

Công nghệ chế tạo ngư cụ


=================================

Học kỳ II, 2018-2019

Ngư trường nguồn lợi thủy sản  

Nghề cá nội địa 

Khai thác thủy sản 

Khuyến ngư


================================

Học kỳ I, 2018-2019

Công nghệ chế tạo ngư cụ

Đánh giá trữ lượng đàn cá khai thác

Khai thác Thủy sản

Quản lý cảng cá

Quản lý khai thác Thủy sản

Ứng dụng CNTT trong Khai thác thủy sản

=============

Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ

Công nghệ chế tạo ngư cụ

Đăng kiểm và quản lý tàu cá

Đánh giá trữ lượng đàn cá khai thác

Địa lý kinh tế nghề cá

Hải dương học nghề cá

Khai thác Thủy sản 1

Khai thác Thủy sản 2

Khai thác Thủy sản ngành QLTS

Khai thác Thủy sản ngành không chuyên

Khuyến ngư

Nghề cá nội địa

Pháp luật Hàng hải và nghề cá

Quản lý nghề cá bền vững

Quản lý khai thác Thủy sản

Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng

Quy hoạch và chính sách nghề cá

Thanh tra thủy sản và nghiệp vụ kiểm ngư

Ứng dụng CNTT trong QLTS

Khai thác Thủy sản

Thực tập chuyên ngành 1

Đồ án thiết kế lưới vây

Khai thác Thủy sản (khối không chuyên)

Nghề cá nội địa

Địa lý kinh tế nghề cá

Bảo quản sản phẩm trên tàu cá

Khai thác Thủy sản 2

Ngư trường nguồn lợi Thủy sản