Kế hoạch bộ môn tháng 10.2014
Đóng
1. Bố trí nhân sự trực và thuyết minh phòng bảo tàng phục vụ lễ thành lập trường 2/10

2. Lên lớp theo thời khóa biểu (Thảo, Tính)

3. Triển khai các đề tài, dự án (Các chủ nhiệm và cộng tác viên)

4. Tổ chức sinh hoạt học thuật định kỳ.