Kế hoạch bộ môn tháng 9.2014
Đóng
1. Bố trí lại phòng bảo tàng ngư cụ (đ/c Điệp đảm nhận chính)

2. Lên lớp theo thời khóa biểu (Thảo).

3. Triển khai đề tài, dự án (Chủ nhiệm và cộng tác viên).

4. Tiếp tục viết CTHP và bài giảng đối với CBGD được phân công.