Nhân sự BM. CN Khai thác Thủy sản
Đóng

NHÂN SỰ  BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Email

1

Nguyễn Văn Nhuận

Q. trưởng BM

Ths.GV

nhuannv@ntu.edu.vn

2

Phạm Văn Thông

 

ThS. GV

thongpv@ntu.edu.vn

3

Nguyễn Trọng Lương

 P. Viện trưởng

TS. GVC

luongnt@ntu.edu.vn

4

Nguyễn Hữu Thanh

ThS.GV

thanhnh@ntu.edu.vn

5

Vũ Kế Nghiệp

Kiêm nhiệm

TS.GVC

vknghiep@ntu.edu.vn

6

Vũ Tiến Bình

KS. HV

binhvt@ntu.edu.vn