Kế hoạch công tác BM
Đóng
Trực BM/tháng
Đóng
Tháng 9.2014

Tháng 10.2014

Tháng 11.2014

Tháng 12.2014
  
Enter Title
Đóng

LỊCH TRỰC BM. CNKTTS


TT

Họ và tên

Điện thoại

Ngày trực (thứ)

1

Nguyễn Trọng Lương

 0984 150 656

2

2

Phạm Văn Thông

0905 474 478

3

3

Hoàng Văn Tính

 0983 338 343

4

4

Nguyễn Trọng Thảo

 0914 014 061

5

5

Nguyễn Duy Toàn

 0168 489 7111

6