Thông tin về bài giảng Luồng lạch - Hoa tiêu
Đóng

NỘI DUNG BAO GỒM

 

LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 1

MỤC LỤC............................................................................................................................. 2

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC............................................................................................ 4

PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG VỀ LUỒNG LẠCH............................... 6

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYẾN LUỒNG........................................ 6

I.1. Khái niệm.............................................................................................................. 6

I.2. Phân loại............................................................................................................... 6

I.3. Các thông số cơ bản của luồng.......................................................................... 8

I.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoạt động của tàu trong luồng..................... 10

I.4.1. Điều kiện khí tượng thuỷ văn.................................................................... 10

I.4.2. Cấu trúc luồng............................................................................................. 16

I.4.3. Mật độ tàu thuyền trên luồng.................................................................... 26

I.5. Bài tập................................................................................................................. 27

Chương II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TUYẾN LUỒNG CHÍNH Ở VIỆT NAM.............. 28

II.1. Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu (SG - VT)........................................................... 28

II.1.1. Giới hạn, tầm quan trọng của luồng SG - VT......................................... 28

II.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của tàu trong luồng................... 29

II.1.3. Hệ thống báo hiệu trên luồng SG - VT.................................................... 37

II.1.4. Cách vẽ, phân chia luồng SG - VT.......................................................... 42

II.2. Luồng sông Hàn-Đà Nẵng............................................................................... 67

II.2.1. Một số tuyến luồng thuộc quản lý của Cảng vụ Đà Nẵng.................... 67

II.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoạt động của tàu trên luồng................ 67

II.2.3. Báo hiệu trên luồng sông Hàn - Đà Nẵng............................................... 68

II.2.4. Đặc điểm luồng trên từng đoạn luồng..................................................... 72

II.3. Một số tuyến luồng khác................................................................................. 73

II.3.1. Luồng Kỳ Hà (KH) (Quảng Nam)............................................................ 73

II.3.2. Luồng Chân Mây (Huế)............................................................................ 74

II.3.3. Luồng Dung Quất (Quảng Ngãi).............................................................. 74

II.4. Bài tập................................................................................................................ 75

PHẦN II: NGHIỆP VỤ HOA TIÊU........................................................ 76

Chương III: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC HOA TIÊU............... 76

III.1. Qui trình làm việc của Hoa tiêu Hàng hải Việt Nam................................. 76

III.1.1: Khi nhận kế hoạch dẫn tàu..................................................................... 76

           III.1.2: Khi đến vị trí neo đậu............................................................................... 79

III.1.3: Khi Hoa tiêu lên tàu và giao tiếp với Thuyền trưởng.......................... 82

III.1.4: Khi hành trình trên luồng........................................................................ 85

III.1.5: Khi cập, rời cầu......................................................................................... 86

III.1.6: Trong điều kiện khó khăn....................................................................... 90

III.2. Nội dung trao đổi giữa Hoa tiêu và Thuyền trưởng................................... 94

III.3. Ngôn ngữ giao tiếp.......................................................................................... 94

III.4. Bài tập............................................................................................................... 95

Chương IV: NGHIỆP VỤ DẪN TÀU CỦA HOA TIÊU................................................ 96

IV.1. Trên tuyến luồng SG - VT............................................................................. 96

IV.1.1. Những nguyên tắc và lưu lý khi điều động tàu trên luồng SG - VT.. 96

IV.1.2. Chọn giờ khởi hành.................................................................................. 98

IV.1.3. Vị trí đón trả hoa tiêu và cách tiếp cận................................................. 99

IV.1.4. Điều động tàu từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu........................................ 100

IV.1.5. Điều động tàu từ Vũng Tàu lên Sài Gòn............................................. 111

IV.2. Trên tuyến luồng hoạt động của C.ty Hoa tiêu khu vực IV Đà Nẵng... 114

IV.2.1. Vào khu vực (phân cảng Tiên Sa, cảng Hải quân,

cảng Đà Nẵng, cầu dầu Nại Hiên, cầu K4D6, cầu 234)................................. 115

IV.2.2. Vào khu vực Petec, Liên Chiểu............................................................ 122

IV.2.3. Vào khu vực phao dầu Mỹ Khê........................................................... 123

IV.3. Trên một số tuyến luồng khác.................................................................... 125

IV.3.1. Trên tuyến luồng Kỳ Hà (Quảng Nam)............................................... 125

IV.3.2. Trên tuyến luồng Chân Mây (Huế)..................................................... 126

IV.3.3. Trên tuyến luồng Dung Quất (Quảng Ngãi)....................................... 127

IV.4. Bài tập............................................................................................................ 128

Phụ lục...........................................................................................................................