Thông tin về bài giảng quản lý cảng cá
Đóng

Chương 1: Tổng quan về cảng cá........................................................................................ 2

1.1. Khái niệm cảng cá........................................................................................................... 2

1.1.1. Nhật Bản......................................................................................................................... 2

1.1.2. Đài Loan......................................................................................................................... 3

1.1.3. Việt Nam......................................................................................................................... 3

1.2. Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ..................................................................... 3

1.2.1. Quan điểm của J.A. Sciortino...................................................................................... 3

1.2.2. Ở Việt Nam..................................................................................................................... 5

1.3. Phân loại cảng cá.......................................................................................................... 20

1.3.1. Theo luật cảng cá Nhật Bản....................................................................................... 20

1.3.2. Theo luật cảng cá Đài Loan....................................................................................... 20

1.3.3. Theo quyết định 346/QĐ-TTg của Chính Phủ Việt Nam...................................... 20

Chương 2: Công tác quản lý cảng cá................................................................................ 22

2.1. Hoạt động kiểm tra, giám sát tàu cá............................................................................. 22

2.2. Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, các thông tin liên lạc với tàu cá tại cảng............. 24

Chương 3: Những vấn đề tồn tại và định hướng phát triển cảng cá.......................... 29

3.1. Hiện trạng hệ thống cảng cá......................................................................................... 29

3.2. Tình hình công tác tổ chức quản lý cảng cá............................................................... 30

3.3. Định hướng quản lý cảng cá trong thời gian tới......................................................... 34

3.4. Kiến nghị, đề xuất.......................................................................................................... 36

3.5. Chiến lược phát triển cảng cá, bến cá......................................................................... 46

Phụ lục..................................................................................................................................... 41

Tài liệu tham khảo................................................................................................................. 46