Thông tin về bài giảng ứng dụng GIS và RS trong Khai thác Thủy sản
Đóng

CHƯƠNG 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ GIS.................................................... 8

1. Định nghĩa GIS....................................................................................................................... 8

2.  Các thành phần cơ bản của GIS.................................................................................................. 9

3. Chức năng của hệ GIS......................................................................................................... 12

   3.1. Nhập dữ liệu (thu thập dữ liệu).................................................................................. 12

   3.2. Lưu trữ và quản lý......................................................................................................... 15

   3.3. Phân tích dữ liệu........................................................................................................... 16

   3.4. Xuất (trình bày) dữ liệu............................................................................................... 18

4. Mô hình dữ liệu GIS............................................................................................................ 18

   4.1. Mô hình dữ liệu vector................................................................................................. 18

   4.2. Mô hình dữ liệu raster................................................................................................. 22

   4.3. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu dạng vector và raster...................................................... 24

   4.4. Thuận lợi và bất lợi của hệ thống dữ liệu raster và vector.................................... 25

   4.5. Mô hình TIN................................................................................................................... 26

5. Hệ tọa độ địa lý và hệ tọa độ quy chiếu.......................................................................... 28

   5.1. Hệ tọa độ địa lý............................................................................................................. 28

   5.2. Hệ tọa độ quy chiếu...................................................................................................... 30

6. Lịch sử phát triển................................................................................................................ 33

7. Ứng dụng GIS vào một số lĩnh vực................................................................................... 34

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG GIS TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN............................ 37

1. Khởi động với Arcview 3.2................................................................................................ 37

2. Các khái niệm sử dụng trong Arcview 3.2....................................................................... 39

3. Giao diện và các công cụ sử dụng chính trong phần mềm Arcview............................ 40

   3.1. Các nút (buttons).......................................................................................................... 40

   3.2. Các công cụ (tools)...................................................................................................... 41

4. Bắt đầu ArcView và chèn một Theme.............................................................................. 42

5. Mở Project đã có sẵn.......................................................................................................... 43

6. Thay đổi giao diện thể hiện ở khung nhìn....................................................................... 44

   6.1. Thay đổi màu sắc legend............................................................................................. 44

   6.2. Thay đổi số lượng lớp trong legend........................................................................... 44

   6.3. Thay đổi giá trị phân lớp............................................................................................. 45

   6.4. Lưu và sử dụng legend................................................................................................. 45

   6.5. Lựa chọn và sử dụng các loại biểu đồ....................................................................... 46

   6.6. Thể hiện 2 nhân tố trên một Theme............................................................................ 47

7. Kết nối dữ liệu với địa phương.......................................................................................... 48

   7.1. Kết nối bảng dữ liệu với vùng..................................................................................... 48

   7.2. Liên kết sản lượng đánh bắt của các huyện với bản đồ ranh giới của chúng..... 52

8. Hiệu chỉnh và tính toán dữ liệu trong bảng..................................................................... 54

9. Sự khác nhau giữa vùng và điểm...................................................................................... 56

10. Điểm và độ......................................................................................................................... 56

   10.1. Làm việc với kinh độ và vĩ độ................................................................................... 56

   10.2. Đưa dữ liệu vào GIS................................................................................................... 57

   10.3 Thể hiện số lượng và loại ngư cụ.............................................................................. 59

11. Chuyển đổi phép chiếu.................................................................................................... 59

12. Raster dữ liệu..................................................................................................................... 63

   12.1. Phân tích không gian................................................................................................. 64

   12.2. Thiết lập mặc định cho phân tích không gian và thay đổi thư mục làm việc.... 64

   12.3. Tạo Plots bề mặt......................................................................................................... 65

   12.4. Nội suy dữ liệu............................................................................................................ 65

   12.5. Tạo lớp mặt nạ để phân tích trong GIS................................................................... 68

13. Sử dụng GIS để tính toán lưới......................................................................................... 72

   13.1. Thực hiện những tính toán bản đồ........................................................................... 72

   13.2. Phân lớp lại (Reclassifying)..................................................................................... 76

14. Nghiên cứu nhằm bảo vệ đàn cá và tạo khu vực bảo vệ ở Lake Kadim, Pais Pesca 77

   14.1. Cách tiến hành............................................................................................................ 77

   14.2. Kiểm định tương quan giữa hai yếu tố trong Arcview.......................................... 79

15. Phân tích hồi qui với Avenue trong Arcview............................................................... 83

16. Phân tích hồi qui với công cụ Grid Regression trong Arcview.................................. 86

17. Sử dụng Arcview để phân tích nghề cá một số nước................................................... 90

CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ RS................................................... 91

1. Định nghĩa Viễn thám......................................................................................................... 91

2. Nguyên lý làm việc của RS................................................................................................ 91

3. Những thành phần trong RS............................................................................................... 93

4. Yếu tố ảnh hưởng đến năng lượng sóng điện từ.............................................................. 94

5. Phân loại ảnh viễn thám..................................................................................................... 95

6. Tổng thể về vật mang.......................................................................................................... 97

7. Tổng quan bộ cảm biến.................................................................................................... 100

8. Các yếu tố ảnh hưởng đến phản xạ phổ......................................................................... 102

9. Các vệ tinh viễn thám....................................................................................................... 102

  9.1. Các vệ tinh khí tượng.................................................................................................. 103

   9.2. Vệ tinh giám sát tài nguyên....................................................................................... 105

   9.3. Ảnh vệ tinh có độ phân giải cao............................................................................... 110

   9.4. Ảnh vệ tinh thường dùng trong lĩnh vực hải dương học và khai thác thủy sản 110

10. Lịch sử phát triển............................................................................................................ 111

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG RS TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN........................... 115

1. Ứng dụng RS trong Khai thác Thủy sản........................................................................ 115

   1.1. Phương pháp phát hiện cá trực tiếp........................................................................ 115

   1.2. Phương pháp phát hiện cá gián tiếp....................................................................... 116

2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm ENVI 4.3............................................... 120

   2.1. Giới thiệu phần mềm ENVI........................................................................................ 120

   2.2. Làm quen với phần mềm ENVI 4.3........................................................................... 123

   2.3. Nắn chỉnh hình học ảnh............................................................................................ 131

   2.4. Một số phương pháp phân loại ảnh viễn thám...................................................... 135

   2.5. Một số thao tác trình bày, biên tập bản đồ ảnh..................................................... 148

   2.6. Ghép ảnh (Mosaicking)............................................................................................. 150

   2.7. Trộn ảnh (Fusion)...................................................................................................... 152

3. Phân tích mật độ chất diệp lục, nhiệt độ nước biển… ở vùng biển Việt Nam phục vụ nghề cá  153

4. Các chủ đề thảo luận       157