Nhân sự Viện
Đóng

DANH SÁCH NHÂN SỰ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Trần Đức Phú

Viện trưởng

TS. GVC

2

Nguyễn Quốc Khánh

ThS. GV (NCS)

3

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 Thư Ký

CN

4

Nguyễn Trọng Thái

CN

5

Nguyễn Viết Hùng

ThS

6

Lê Duy Khánh

KS

7

Nguyễn Văn Thìn

 

KS. HVCH

8

Trần Văn Hào

 

ThS

9

Đồng Quang Hồng

 

KS

10

Nguyễn Trọng Thảo

Q. Trưởng BM CNKT Thủy sản

ThS. GVC

11

Nguyễn Phong Hải

 

TS. GV

12

Phạm Văn Thông

 

ThS. GV

13

Nguyễn Trọng Lương

 P. Viện trưởng

ThS. GV (NCS)

14

Nguyễn Văn Nhuận

ThS. GV (NCS)

15

Nguyễn Hữu Thanh

 

ThS. GV

16

Phạm Khánh Thụy Anh

 

ThS. GV

17

Nguyễn Đức Sĩ

TS. GVC

18

Phan Xuân Quang

 

ThS. NCV

19

Nguyễn Y Vang

 

ThS. GV

20

Vũ Như Tân

 Q. Trưởng BM Hàng hải

ThS. GV (NCS)

21

Nguyễn Ngọc Hạnh

 

GV

22

Hoàng Hoa Hồng

Nguyên P. Hiệu trưởng

TS. GVC (MG)

23

Trần Đức Lượng

T. Phòng tổ chức

ThS. GVC-KN

24

Tô Văn Phương

P.Phòng Đào tạo

TS. GV-KN

25

Vũ Kế Nghiệp

T. Phòng khoa học công nghệ

TS. GV-KN

26

Lê Xuân Tài

GĐTT Giáo dục quốc phòng

TS. GVC-KN