Nhân sự Viện
Đóng

DANH SÁCH NHÂN SỰ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Trần Đức Phú

Viện trưởng

TS. GVC

2

Nguyễn Quốc Khánh

P. Viện trưởng

ThS. GV, NCS

3

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 Thư Ký

CN

4

Nguyễn Trọng Thái

CN

5

Nguyễn Viết Hùng

HVCH

6

Lê Duy Khánh

KS

7

Nguyễn Văn Thìn

 

HVCH

8

Trần Văn Hào

 

ThS

9

Đồng Quang Hồng

 

KS

10

Nguyễn Trọng Thảo

Trưởng BM CNKT Thủy sản

ThS. GVC

11

Hồ Ngọc Điệp

 

ThS. GV

12

Nguyễn Phong Hải

 

TS. GV

13

Phạm Văn Thông

 

ThS. GV

14

Nguyễn Trọng Lương

 

ThS. GV (NCS)

15

Nguyễn Văn Nhuận

Trợ lý Viện Trưởng

ThS. GV

16

Nguyễn Hữu Thanh

 

GV (HVCH)

17

Phạm Khánh Thụy Anh

 

ThS. GV

18

Nguyễn Đức Sĩ

Trưởng BM Hàng hải

TS. GVC

19

Phan Xuân Quang

 

ThS. NCV

20

Nguyễn Y Vang

 

KS, GV, HVCH

21

Vũ Như Tân

 

ThS. GV

22

Nguyễn Ngọc Hạnh

 

GV

23

Hoàng Hoa Hồng

Nguyên P. Hiệu trưởng

TS. GVC (MG)

24

Trần Đức Lượng

T. Phòng tổ chức

ThS. GVC-KN

25

Tô Văn Phương

P.Phòng Đào tạo

ThS. GV-KN (NCS)

26

Vũ Kế Nghiệp

P. Phòng khoa học công nghệ

ThS. GV-KN (NCS)

27

Lê Xuân Tài

GĐTT Giáo dục quốc phòng

TS. GVC-KN