Tham luận khoa học
Đóng

TT

Tác giả (TG),

đồng tác giả (ĐTG)

Tên tham luận

Tên hội thảo, hội nghị

Thời gian tổ chức

1

Nguyễn Trọng Lương - ĐTG

Nghề cá biển – tiềm năng và thách thức đối với nền kinh tế biển Việt Nam

Kinh tế biển – tiềm năng và phát triển

11/2011

2

Nguyễn Trọng Lương - ĐTG

Sự tôn trọng của Luật thủy sản 2003 đối với công ước của LHQ về Luật biển 1982 và bộ quy tắc ứng xử nghề xá có trách nhiệm - FAO

Kinh tế biển – tiềm năng và phát triển

11/2011

3

Trần Đức Phú - TG

Kết quả bước đầu về cải tiến lồng bẫy đánh bắt ghẹ tại tỉnh Ninh Thuận

Hội thảo khoa học tỉnh Ninh Thuận khu vực

10/2011

4

Nguyễn Trọng Lương - TG

Nghiên cứu ứng dụng rạn nhân tạo phục vụ phát triển nghề cá theo hướng bền vững

Hội thảo khoa học tỉnh Ninh Thuận

10/2011

5

Phạm Văn Thông - TG

Giải pháp hỗ trợ thông tin và quản lý tàu cá neo đậu

Hội thảo khoa học tỉnh Ninh Thuận

10/2011

6

Phạm Văn Thông - ĐTG

Nghề cá biển – tiềm năng và thách thức đối với nền kinh tế biển Việt Nam

Kinh tế biển – tiềm năng và phát triển-Tp.HCM

11/2011

7

Trần Đức Phú - TG

Mô hình Rạn nhân tạo kết hợp chà rạo – Giải pháp bảo vệ và tái tạo nguồn lợ thủy sản vùng ven bờ

Hội thảo khoa học cấp Bộ Khoa học

6/2011

8

Nguyễn Trọng Thảo -TG

“Lồng bẫy cải tiến-Giải pháp sinh kế và cơ sở chuyển đổi nghề khai thác hải sản ven bờ

Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung bộ - Tây Nguyên

7/2011

9

Nguyễn Trọng Thảo -TG

“Cơ giới hóa quá trình đánh bắt của nghề lưới vây xa bờ tỉnh Nghệ An”

KHCNTS sở KHCN Nghệ An

12/2010

10

Nguyễn Trọng Thảo -TG

” Thực trạng và các giải pháp kỹ thuật về nghề lồng bẫy cải tiến” TT khuyến nông QG

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong khai thác thủy sản

11/2010

11

Nguyen Phong Hai

Long term effects of applying a bycatch reduction device in Shrimp Trawl fishery , Vietnam: Yield per recruit model application

Biological and

marine resources utilization, Nha Trang University, Vietnam

2007

 

12

Nguyễn Phong Hải và CTV ( Dự án ALMRV)

Vai trò của Nậu- Vựa trong nghề câu cá Ngừ Đại dương tại Việt Nam

Khai thác và xuất khẩu Cá ngừ đại dương - Bộ Thủy sản

2005