Đóng
Hình ảnh hoạt động
Đóng
Tin tức Công đoàn Viện
Đóng
Làm theo lời Bác
Đóng
 
Đóng
DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

 

TT

Họ và tên công đoàn viên

Chức vụ

Ghi Chú

1

Nguyễn Trọng Thảo

Chủ tịch CĐ bộ phận Viện

 BM Khai Thác

2

Nguyễn Trọng Lương

P.Chủ tịch CĐ bộ phận Viện

BM Khai Thác 

3

Nguyễn Y Vang

Ủy viên CĐ Viện

BM Hàng Hải

4

Trần Đức Phú

Công đoàn viên

 BM Hàng Hải

5

Phạm Văn Thông

Công đoàn viên

BM Khai Thác 

6

Hoàng Văn Tính

Công đoàn viên

BM Khai Thác 

7

Nguyễn Phong Hải

Công đoàn viên

BM Khai Thác 

8

Nguyễn Đức Sĩ

Công đoàn viên

BM Hàng Hải 

9

Phan Xuân Quang

Công đoàn viên

BM Hàng Hải 

10

Nguyễn Quốc Khánh

Công đoàn viên

BM Hàng Hải

11

Vũ Như Tân

Công đoàn viên

BM Hàng Hải

12

Nguyễn Văn Nhuận

Công đoàn viên

BM Khai Thác 

13

Nguyễn Duy Toàn

Công đoàn viên

BM Khai Thác 

14

Hồ Ngọc Điệp

Công đoàn viên

BM Khai Thác 

15

Nguyễn T. Thanh Thảo

Công đoàn viên