Đóng
Làm theo lời Bác
Đóng
 
Đóng

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

 

 

TT

Họ và tên Đảng viên

Chức vụ

Năm vào Đảng

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Hạnh

Đảng viên

2013

 

2

Trần Đức Phú

Đảng viên

1984

 

3

Vũ Như Tân

Ủy viên

2008

 

4

Nguyễn Trọng Thảo

Đảng viên

2005

 

5

Nguyễn Đức Sĩ

Đảng viên

1995

 

6

Phan Xuân Quang

Đảng viên

1983

 

7

Phạm Văn Thông

Đảng viên

2004

 

8

Nguyễn Trọng Lương

P.bí thư Chi bộ

2011

9

Nguyễn Văn Nhuận

Bí thư Chi bộ

2012

10

Nguyễn Y Vang

Đảng viên

2013

11

Trần Văn Hào

Đảng viên

2008

12

Phạm Khánh Thụy Anh

Đảng viên

2012


NGHỊ QUYẾT CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020