Đóng
Làm theo lời Bác
Đóng
 
Đóng
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

 

TT

Họ và tên Đảng viên

Chức vụ

Năm vào Đảng

Ghi chú

1

Nguyễn Quốc Khánh

Đảng viên

2004

 

2

Trần Đức Phú

P. Bí thư Chi bộ

1984

 

3

Vũ Như Tân

Đảng viên

2008

 

4

Nguyễn Trọng Thảo

Đảng viên

2005

 

5

Nguyễn Phong Hải

Đảng viên

2001

 

6

Nguyễn Đức Sĩ

Bí thư Chi bộ

1995

 

7

Phan Xuân Quang

Đảng viên

1983

 

8

Phạm Văn Thông

Đảng viên

2004

 

9

Hoàng Văn Tính

Đảng viên

1998

 

10

Nguyễn Trọng Lương Đảng viên 2011


11

Nguyễn Văn Nhuận Ủy viên 2012

12

Nguyễn Y Vang Đảng viên 2013