Công khai chất lượng theo Thông tư 36

 1. Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17)
 2. Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 18)
 3. Thông tin tuyển sinh, ngành nghề và chỉ tiêu tuyển sinh
 4. Chương trình đào tạo, đề cương học phần, đề cương chi tiết học phần

a) Chương trình đào tạo: Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học, Cao đẳng
b) Đề cương  học phần - Đề cương chi tiết học phần

 1. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
 2. Giáo trình, tài liệu tham khảo
 3. Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của người họcĐồ án, khóa luận | Luận văn, luận án
 4. Quyết định ban hành mẫu văn bằng của Trường Đại học Nha Trang | Tra cứu văn bằng
 5.  Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 - 2019 | 
 6. Các hoạt động NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn
 7. Đề tài, dự án
 8. Danh mục hội nghị, hội thảo khoa học do Trường tổ chức
 9. Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo:     

a) Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

- Báo cáo tự đánh giá: Lần 1 (2006) | Lần 2 (giai đoạn 2007-2009) | Lần 3 (giai đoạn 2009-2012) | Lần 4 (giai đoạn 2013-2017) Danh mục minh chứng.

Kết quả đánh giá ngoài lần 2 (11/2017) | Nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng KĐCLGD | Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận KĐCLGD cấp cơ sở giáo dục cho Trường ĐHNT | Giấy chứng nhận KĐCL cơ sở giáo dục.

b) Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giai đoạn 2017-2021.

- Báo cáo tự đánh giá: Ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản - Danh mục minh chứng  | Ngành Kỹ thuật tàu thủy - Danh mục minh chứng.

- Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận KĐCL giáo dục cấp CTĐT trình độ ĐH ngành Công nghệ chế biến thủy sản

- Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận KĐCL giáo dục cấp CTĐT trình độ Đại học ngành Kỹ thuật tàu thủy

- Giấy chứng nhận KĐCL chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế biến thủy sản

- Giấy chứng nhận KĐCL chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tàu thủy