Công khai theo Thông tư 36

1.1 Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17)

1.2 Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 18)

1.3 Chỉ tiêu tuyển sinh

1.4 Chương trình đào tạo

1.5 Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

1.6 Giáo trình, tài liệu tham khảo

1.7 Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của người học

1.8 Thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học

1.9 Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Năm 2016

1.10 Các hoạt động NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn

1.11 Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo:

- Báo cáo tự đánh giá: 

- Kết quả đánh giá ngoài:

Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giai đoạn 2017-2021.