Ban biên tập

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY SẢN


TỔNG BIÊN TẬP

PGS. TS. Lê Phước Lượng

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS. TS. Phạm Hùng Thắng

BAN BIÊN TẬP BAN BIÊN TẬP

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Augustine Arukwe

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

TS. Vũ Ngọc Bội

Trường Đại học Nha Trang

TS. Phan Thị Dung

Trường Đại học Nha Trang

TS. Nguyễn Hữu Dũng

Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

Trường ĐH Kinh tế Luật- ĐHQG Tp HCM

TS. Nguyễn Văn Duy

Trường Đại học Nha Trang

PGS.TS. Nông Văn Hải

Viện Nghiên cứu hệ gen - Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam

TS. Lê Văn Hảo

Trường Đại học Nha Trang

TS. Nguyễn Thị Hiển

Trường Đại học Nha Trang

TS. Nguyễn Văn Hòa

Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Hoàng Đình Hòa

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

PGS. TS. Nguyễn Trọng Hoài

Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM

TS. Lê Minh Hoàng

Trường Đại học Nha Trang

TS. Hoàng Hoa Hồng

Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Lại Văn Hùng

Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm

Viện Hải dương học - Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam

PGS. TS. Lê Phước Lượng

Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nguyễn Đình Mão

Trường Đại học Nha Trang

TS. Mai Thị Tuyết Nga

Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Ngô Đăng Nghĩa

Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận

Trường Đại học Nha Trang

TS. Nguyễn Hữu Ninh

Viện Nghiên cứu NTTS I - Bộ NNPTNT

PGS. TS. Mai Thanh Phong

Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG Tp. HCM

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương

Đại học Cần Thơ

PGS. TS. Trần Gia Thái

Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Trương Bá Thanh

Đại học Đà Nẵng

PGS. TS. Phạm Hùng Thắng

Trường Đại học Nha Trang

TS. Khổng Trung Thắng

Trường Đại học Nha Trang

TS. Hoàng Văn Tính

Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Toshiaki Ohshima

Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan

PGS. TS. Trang Sĩ Trung

Trường Đại học Nha Trang

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn

Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

TS. Đỗ Thị Thanh Vinh

Trường Đại học Nha Trang

GS. TS. Yew-Hu Chien

National Taiwwan Ocean University, Taiwan

BAN THƯ KÝ

ThS. Lê Thị Bảo Châu

TS. Nguyễn Thị Ngân