Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2021

  • 11/11/2021

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định số 511/QĐ-ĐHNT thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 của Trường Đại học Nha Trang. 

Danh sách Hội đồng 9 thành viên, gồm:

1. PGS. TS Huỳnh Nguyễn Duy Bảo - Trường ĐH Nha Trang - Xem lý lịch khoa học tại đây.

2. PGS.TS Vũ Ngọc Bội -  Trường ĐH Nha Trang - Xem lý lịch khoa học tại đây.

3. PGS.TS Nguyễn Văn Duy - Trường ĐH Nha Trang - Xem lý lịch khoa học tại đây.

4. PGS.TS Phạm Quốc Hùng - Trường ĐH Nha Trang - Xem lý lịch khoa học tại đây. 

5. PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Trường ĐH Nha Trang - Xem lý lịch khoa học tại đây. 

6. PGS.TS Ngô Đăng Nghĩa - Trường ĐH Nha Trang - Xem lý lịch khoa học tại đây. 

7. PGS.TS Đặng Xuân Phương - Trường ĐH Nha Trang - Xem ký lịch khoa học tại đây.

8. PGS.TS Trang Sĩ Trung - Trường ĐH Nha Trang - Xem lý lịch khoa học tại đây. 

9. PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - Trường ĐH Nha Trang - Xem lý lịch khoa học tại đây. 

 

Chi tiết quyết định xem tại đây.