Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 (thi ngày 10/7/2022)

  • 15/07/2022

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC Trường Đại học Nha Trang thông báo kết quả thi vòng 1 - thi ngày 10/7/2022 như sau

 

Kết quả cụ thể của từng ứng viên sẽ gửi vào email của ứng viên.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo: 15 ngày, từ ngày 15/7 đến ngày 29/7/2022.