Khối đào tạo

Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Thu Thúy
Tầng 7, Tòa nhà Đa Năng
Trưởng khoa: PGS.TS. Vũ Ngọc Bội
Tầng 9, Tòa nhà Đa Năng
Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Tường
Tầng 1 - Giảng đường G1
Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Chí Công
Tầng 6 - Tòa nhà Đa năng, 02 Tôn Thất Tùng
Trưởng khoa: TS. Nhữ Khải Hoàn
Tầng 1 - Giảng đường G1
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thành Cường
Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng
Trưởng khoa: PGS.TS. Hồ Huy Tựu
Tầng 6, Tòa nhà Đa Năng
Trưởng khoa: TS. Huỳnh Văn Vũ
Tòa Nhà B1
Trưởng khoa: TS. Trần Trọng Đạo
Tầng 9, Tòa nhà Đa Năng
Trưởng khoa: TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
Tầng 4, Nhà Đa Năng
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thắng Xiêm
Tầng 8, Nhà Đa Năng
Giám đốc: PGS.TS Trang Sĩ Trung
Nhà thi đấu Đa Năng
Viện trưởng: TS. Ngô Thị Hoài Dương
Tầng 2, Tòa nhà Viện Khai Thác, 09 Nguyễn Đình Chiểu
Viện trưởng: TS. Trần Đức Phú
Tầng 2 Tòa nhà Viện Khai Thác, 09 Nguyễn Đình Chiểu
Viện trưởng: PGS.TS Phạm Quốc Hùng
Tầng 2 Tòa nhà Viện Khai Thác, 09 Nguyễn Đình Chiểu