Bộ máy tổ chức trường Đại học Nha Trang được phân ra làm 3 khối gồm: khối đào tạo, khối phòng ban, và khôi các đơn vị đoàn thể

  • Xem sơ đồ bộ máy tổ chức tại đây