Lĩnh vực nghiên cứu

  • Cải tiến ngư cụ để nâng cao hiệu quả đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi;
  • An toàn hàng hải cho người và tàu cá;
  • Dự án tàu cá và cơ cấu ngư cụ;
  • Ứng dụng công nghệ mới trong khai thác và quản lý đánh bắt, như GIS và RS;
  • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản.