Search

Nghiên cứu khoa học

Đề tài Khoa học Công nghệ

Lĩnh vực nghiên cứu

Lý lịch khoa học các chuyên gia

Nguồn lực Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Nha Trang. Danh sách các các bộ có trình độ Tiến sĩ trở lên tham gia nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nha Trang

Nhân lực Khoa học Công nghệ

Nhân lực Khoa học Công nghệ của trường Đại học Nha Trang, Danh sách các cán bộ trình độ Tiến sĩ trở lên của Trường Đại học Nha Trang

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm thực hành phục vụ nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nha Trang

Tạp chí KH - CN Thủy sảnDự án Khoa học Công nghệ


Dự án cấp Bộ

Dự án cấp Nhà nước