Lịch tiếp Công dân năm 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
Ghi chú:

Nhấp vào ô nội dung để hiển thị chi tiết

• Đơn vị tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Trường Đại học Nha Trang là Phòng Tổ chức Hành chính (Tổ Thanh tra - Pháp chế).