Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

  • Địa chỉ: Tầng 1, Khu nhà Hiệu bộ
  • Điện thoại: 0258.2221900
  • Fax: 0258.3831147
  • Email: ctsv@ntu.edu.vn
  • Website: https://phongctsv.ntu.edu.vn
 
CHỨC NĂNG VÀ TRÁCH NHIỆM
Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng đặt hàng, kiểm soát và triển khai các hoạt động thuộc các lĩnh vực sau:
1. Quản lý hồ sơ học sinh.
2. Đưa ra các chính sách / quyền lợi cho sinh viên.
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển sinh viên (từ khoa này sang khoa khác hoặc chuyển sang trường đại học khác).
4. Theo dõi tình hình học sinh ngoại trú, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh ngoại trú.
 
TRƯỞNG PHÒNG
Ông Tống Văn Toàn, ThS.
  • ĐT: + 84.258.2221900
  • Email: toantv@ntu.edu.vn
 
PHÓ PHÒNG:
Ông Nguyễn Thế Hân, TS.
  • ĐT: + 84.258.2221900
  • Email: hannt@ntu.edu.vn

Hỗ trợ sinh viên