Phòng Đào tạo Đại học

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Khoa Đại học có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch và quản lý các chương trình đào tạo toàn thời gian ở các trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.
 
1. Thiết kế chiến lược phát triển đào tạo.
2. Phát triển các chương trình đào tạo học thuật mới
3. Tổ chức kiểm tra đầu vào và xếp loại tốt nghiệp.
4. Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và các công việc khác của ngành học hàng năm.
5. Quản lý việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, dịch tài liệu nước ngoài phục vụ hoạt động đào tạo
 

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Ông Tô Văn Phương, TS.
  • ĐT: + 84.258.383 1148
  • Email: phuongtv@ntu.edu.vn
Phó Trưởng phòng: Ông Trương Trọng Ánh, ThS.
  • ĐT: + 84.258.383 1148
  • Email: anhtt@ntu.edu.vn
Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Thanh Nhựt, TS.
  • ĐT: + 84.258.383 1148
  • Email: nhutpt@ntu.edu.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa