Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng

CHỨC NĂNG VÀ TRÁCH NHIỆM

 • Tổ chức, quản lý và thực hiện việc đào tạo bán thời gian tại Trường Đại học Nha Trang và các cơ sở đào tạo liên kết.
 • Xây dựng mục tiêu chương trình, kế hoạch chiến lược để phát triển đào tạo bán thời gian.
 • Thực hiện công tác tuyển sinh và tốt nghiệp hệ đào tạo bán thời gian.
 • Quản lý việc thực hiện chương trình hàng năm và kế hoạch đào tạo của các lớp bán thời gian.
 • Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho đào tạo bán thời gian
 • Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng quản lý chất lượng đào tạo và nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên.
 • Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên quản lý hồ sơ sinh viên, quá trình rèn luyện của sinh viên.
 • Phối hợp với Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên

LÃNH ĐẠO

 • Giám đốc: Ông Bùi Quang Thỉnh
 • ĐT: 0258.3832066
 • Email: thinhbq@ntu.edu.vn
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ