Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2021 của các ứng viên tại Trường Đại học Nha Trang

  • 11/11/2021

Trường Đại học Nha Trang công bố danh sách và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2021 của các ứng viên đăng ký tại Trường Đại học Nha Trang.

1. TS. Đặng Thuý Bình -  Xem bản đăng ký tại đây.

2. TS. Nguyễn Thế Hân - Xem bản đăng ký tại đây.

3. TS. Mai Thị Tuyết Nga - Xem bản đăng ký tại đây.

4. TS. Nguyễn Văn Tặng - Xem bản đăng ký tại đây.