Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2022 của Trường ĐHNT

  • 11/02/2022

Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2022 của Trường ĐHNT

1. Tiếp công dân định kỳ

Hiệu trưởng tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp Hiệu trưởng không thể tiếp công dân theo lịch quy định thì phân công 01 Phó Hiệu trưởng thực hiện việc tiếp công dân.

2. Tiếp công dân thường xuyên

Phòng Tổ chức - Hành chính phụ trách tiếp công dân thường xuyên theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ và thường xuyên

- Thời gian:

+ Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h00

- Địa điểm: Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Nha Trang (02 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

4. Đầu mối tiếp nhận yêu cầu tiếp công dân

Giao Phòng Tổ chức - Hành chính làm đầu mối tiếp nhận các yêu cầu và bố trí địa điểm tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng và tổ chức công tác tiếp công dân của Trường.

Trân trọng thông báo!

Đính kèm: 

Thông báo số 73/TB-ĐHNT ngày 10/02/2022 của Hiệu trưởng 

- Nội quy Tiếp công dân.