Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”
29/11/2022
Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”