Chuẩn mực hoạt động giảng dạy

1.1   Công bố chương trình giàng dạy học phân đầy đù, rõ ràng và cập nhật trẻn trang web bộ môn.

1.2    Xây dựng, cập nhật bài giảng và công khai trên Thư viện sổ.

1.3    Xây dựng, cập nhật ngân hàng câu hỏi, bãi tập phục vụ kiểm tra và thi kết thúc học phần.

1.4   Chuẩn bị đẩy đủ học liệu (giáo trinh, tãi liệu tham khào, đồ dùng dạy học,...) phục vụ giàng dạy.

1.5   Nẩm vững các qui chế. qui định về đào tạo. kiếm tra - thi.