Search

1. Cập nhật và công bố đề cương chi tiết học phần, bài giảng, học liệu trên hệ thống NTU E-learning.

2. Chọn phương pháp giảng dạy, hình thức đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần.

3. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy học, công cụ hỗ trợ và nội dung đánh giá.

In nội dung

1. Tư vấn, hướng dẫn người học phương pháp học tập phù hợp để đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần.

2. Tổ chức các hoạt động dạy - học chú trọng phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết thực tiễn với nghề nghiệp và cộng động

3. Trình bày bài giảng chính xác, chặt chẽ, có liên hệ thực tế; sử dụng đa dạng và linh hoạt các phương tiện dạy học; giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và các thành tựu mới liên quan đến học phần.

4. Thực hiện đánh giá quá trình theo kế hoạch và đúng quy định; đảm bảo tính công khai, minh bạch, tính giá trị và độ tin cậy trong hoạt động đánh giá.

5. Thu nhận thông tin phản hồi từ người học để bổ sung, hoàn thiện phương pháp, nội dung giảng dạy nhằm đáp ứng tốt chuẩn đầu ra của học phần.

In nội dung

1. Hướng dẫn người học các hoạt động học tập, nghiên cứu ngoài giờ lên lớp; sử dụng đa dạng các kênh giao tiếp với người học.

2. Hoàn thiện kiến thức sư phạm số, trau dồi kỹ năng sử dụng công nghệ dạy học.

3. Học hỏi không ngừng để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

In nội dung